Caută pe site
15.09.2017
LISTA MEDIATORILOR ÎNSCRIȘI PENTRU CONFLICTELE DE MALPRAXIS MEDICAL - Actualizata la data de 15 septembrie 2017
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Întrebări frecvente

   -    Cerere înscriere in Tabloul Mediatorilor (Anexa 2B);

   -    Declaratie date Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);

   -    Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator (Anexa 2C).

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. are capacitate deplină de exercițiu;
  2. are studii superioare;
  3. are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani;
  4. este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;
  5. se bucură de o bună reputație şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului;
  6. a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condițiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
  7. a fost autorizată ca mediator, în condițiile prezentei legi.

Cererea formulată de persoana care dorește să fie primită în profesie se adresează președintelui Consiliului și se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare, personal, prin mandatar sau prin poștă, însoțită de următoarele documente:

   -     actul de identitate – în copie certificată;

   -     certificat de naștere – în copie certificată;

   -     certificat de căsătorie – în copie certificată (în cazul schimbării numelui);

   -     diplomă de licență/titlu de studii însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice – copie legalizată;

   -      documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:

  • certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obținut în condițiile Legii, emis de Consiliu și completat de furnizorul de formare autorizat; sau
  • dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii și autorizat de Consiliu; sau
  • hotărârea Consiliului de Mediere privind echivalarea pregătirii ca mediator, în    cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 și 72 din Lege.

   -    adeverință medicală cu mențiunea „Apt pentru profesia de mediator” eliberată de medicul  de medicina muncii sau, după caz, adeverința medicala eliberată de medicul de familie, cu mențiunea “Clinic sănătos” și precizarea ca include și un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii – în original;

   -     cazierul judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetățenii români sau declarație pe proprie răspundere în forma autentică, pentru cetățenii străini  în original;

   -     dovada vechimii în muncă – în copie certificată;

   -     dovada plații taxei de autorizare - în copie;

   -     2 fotografii tip act de identitate pentru legitimație;

   -     actele de înființare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare în original;

   -    dovada spațiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participațiune etc.

   -     declarația solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 din Lege ori că înțelege să renunțe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult trei luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de mediator – în original;

Copyright 2008 - 2017 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.