Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Ghid de autorizare ca mediator
Ghid de avizare/modificare a formei de exercitare a profesiei
Ghid de acreditare ca formator debutant
Ghid de acreditare ca formator principal
Ghid de acreditare ca examinator
Ghid de acreditare ca evaluator
Ghid de avizare a programelor de formare
Taxe percepute de Consiliul de Mediere

GHID DE PARCURGERE A PROCEDURII DE AUTORIZARE (actualizat la 22.02.2023)

[ Data ultimei modificări: 31.03.2013 ]

A. Acte necesare pentru emiterea hotărârii de autorizare, a autorizaţiei de funcţionare si a legitimatiei de mediator în vederea desfăşurării activităţii de mediere

Cerere de autorizare – original (Anexa 2), conform modelului din Anexa nr. 2 a Regulamentuluide Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere (Formularul Anexa 2 se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/). Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

1) Act de identitate –copie(certificată „conform cu originalul’’)

2) Certificat de naştere –copie(certificată „conform cu originalul’’)

3) Certificat de căsătorie –copie, dacă este cazul (certificată „conform cu originalul’’)

4) Diplomă de licenţă/titlu de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de MinisterulEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – copie legalizată.

5) Documente care atestă pregătirea ca mediator – copie (certificată „conform cu originalul’’),după caz, astfel:

  • Certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii,emis de Consiliu sau Adeverinţa de examen emisă de Consiliu; sau
  • Dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliul de Mediere; sau
  • Hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator în cazul persoanelorcare se încadrează în prevederile art.8 şi art.72 din Legea nr.192/2006, modificată şi completată.

6) Adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru profesia de mediator”, eliberată de mediculde medicina muncii sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea “Clinic Sănătos” " şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate (trei luni) la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere – original.

7) Cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere,pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, pentru cetăţenii străini – original.

8) Dovada vechimii în muncă –copie(certificată „conform cu originalul’’)

9) Dovada achitării taxei de autorizare de 1180 RON şi de 20 RON, reprezentând contravaloarea legitimaţiei de mediator, în contul Consiliului de Mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon, in contul RO91BACX0000000325142000 deschis la Unicredit Bank sau direct la casieria Consiliului.

NOTĂ:

Potrivit Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 723 / 23.02.2013, persoanele care doresc redactarea documentelor de autorizare în regim de urgenţă, trebuie să achite o taxă de urgenţă de 500 RON. Prevederea este valabilă de la 01.04.2013 şi face obiectul numai pentru dosarele de autorizare depuse începând cu această dată.

- Potrivit HotărâriiConsiliului deMediere nr.197 / 25.02.2012, absolvenţii cursurilor de formare în profesia de mediator care depun dosarul de autorizare în termen de 3 luni de la data promovării examenului de absolvire a cursului, beneficiază de o reducere a taxei de autorizare de 10%.

10) Actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă – în două exemplare originale.

Notă: Potrivit prevederilor Art. 34, alin (2) din ROF, actul de înfiinţare a Biroului de Mediatori Asociaţi, trebuie să conţină şi un acord de asociere, încheiat între mediatorii asociaţi.

11) Dovada spaţiului pentru sediul profesional, care poate fi: contract de imprumut defolosinţă (comodat), contract de închiriere sau subînchiriere, etc. – copie (certificată „conform cu originalul’’)

12) 2 fotografii tip buletin pentru legitimaţie, prinse la inceputul dosarului;

13) Declarația solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 din Lege ori că înțelege să renunțe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult trei luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de mediator – în original.

 

B.  Acte necesare pentru înscrierea în Tabloul Mediatorilor autorizaţi

Cerere de inscriere in Tabloul Mediatorilor – original (Anexa 2B),conform modelului de pesite-ul Consiliului de Mediere (Formularul Anexa 2B se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/).

Cererea va fiînsoţită deurmătoarele acte:

1) Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 2C)cu privire la înregistrarea în evidenţelefiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator – original (Formularul Anexa 2C se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/).

2) Dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă înRegistrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii – copie (certificată „conform cu originalul’’) - opțional

3) Declaraţie pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul Mediatorilor(Anexa 2A) – original (Formularul Anexa 2A se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/).

 

NOTĂ:

Hotărârea Consiliului de Mediere, Autorizaţia, Legitimaţia şi înscrierea în Tabloul Mediatorilor se pot solicita concomitent,cu respectarea cerinţelor de la punctele A şi Bale prezentului GHID.

Actele se pot depune la sediul Consiliului de Mediere din Str. Ion Ghica nr. 4, Sector 3, 030044, București (în incinta Camerei de Comerț și Industrie București, etaj 2, camera 49) sau expedia, la aceeaşi adresă, prin serviciile de poştă sau curierat.

Dosarul va fi înregistrat în Registrul de intrări al Consiliului de Mediere şi fiecare solicitant va primi dovada înregistrării acestuia.

Toate documentele vor fi îndosariate în dosar de carton cu şină.

Actele de autorizare se pot ridica personal, prin mandatar în baza unei procuri autentice cu mandat special în acest sens, în original sau prin curier cu plata la destinatar.

În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliul de Mediere o cerere însoţită de documente menţionate la art.43 alin 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Pentru formularele necesare completării dosarelor de autorizare şi înscrierea în Tabloul Mediatorilor, accesaţi pe site-ul Consiliului de Mediere secţiunea FORMULARE UTILE, la adresa: http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/.

Pentru informaţii privind reducerile si modificările aplicate taxelor percepute de Consiliul de Mediere, accesaţi pe site-ul instituţiei, Hotărârile emise în acest scop, la adresa: http://www.cmediere.ro/informatii-de-interes-public/hotarari-ale-consiliului-de-mediere/32/.

 

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.