Caută pe site
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Întrebări frecvente

 • Cerere de înscriere în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2B);
 • Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);
 • Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator (Anexa 2C).

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are capacitate deplină de exercițiu;
 2. are studii superioare;
 3. are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani;
 4. este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;
 5. se bucură de o bună reputație şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului;
 6. a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condițiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de Mediere;
 7. a fost autorizată ca mediator, în condițiile prezentei legi.

Cererea formulată de persoana care dorește să fie primită în profesie se adresează președintelui Consiliului și se depune sau, după caz, se comunică în original, personal, prin mandatar sau prin poștă, însoțită de următoarele documente (Anexa 2):

 • act de identitate - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • certificat de naștere –copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • certificat de căsătorie – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată (în cazul schimbării numelui);
 • diplomă de licență/titlu de studii însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice – copie legalizată;
 • documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:
   • certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obținut în condițiile Legii, emis de Consiliu și completat de furnizorul de formare autorizat;
   • sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii și autorizat de Consiliu;
   • sau hotărârea Consiliului de Mediere privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 și 72 din Lege;
 • adeverință medicală cu mențiunea „Apt pentru profesia de mediator” eliberată de medicul de medicina muncii sau, după caz, adeverința medicala eliberată de medicul de familie, cu mențiunea “Clinic sănătos” și precizarea ca include și un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii – în original;
 • cazierul judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetățenii români sau declarație pe proprie răspundere în forma autentică, pentru cetățenii străini  în original;
 • dovada vechimii în muncă – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • dovada plații taxei de autorizare - în copie;
 • 2 fotografii tip act de identitate pentru legitimație;
 • actele de înființare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare în original (formulare utile);
 • dovada spațiului pentru sediul profesional, copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participațiune etc;
 • declarația solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 din Lege ori că înțelege să renunțe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult trei luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de mediator – în original.

Trebuie să vă adresați unui furnizor de formare.

Furnizorii de formare în domeniul medierii autorizați de către Consiliul de Mediere se află la secțiunea ablouri/Liste – Lista furnizorilor de formare.

În urma autorizării se eliberează de către Consiliul de Mediere următoarele documente:

-  Autorizația de mediator;

-  Legitimația de mediator;

-  Hotărârea de autorizare.

Dosarul de autorizare se depune personal, prin mandatar, prin poștă sau curier la Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul în care își va avea sediul principal biroul de mediator sau la sediul Consiliul de Mediere.

Documentele de autorizare se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii tuturor condițiilor stabilite de lege, în ședința Comisiei Permanente și a Consiliului de Mediere.

Acte necesare, care trebuie depuse de fiecare mediator care dorește schimbarea formei de exercitare:

 • Cerere de modificare formă de exercitare a profesiei – original;
 • Act adițional la actul de înființare cu noua denumire a biroului de mediator – se depune în două exemplare originale;
 • Dovada sediului biroului de mediator  pentru noua forma de exercitare a profesiei – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Act de identitate - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Hotărârea de autorizare – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Legitimație de mediator vizata la zi (copie față verso certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată) și dovada taxelor plătite la zi, dacă legitimația nu este vizată la zi;
 • Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);
 • Dovada achitării taxei in cuantum de 100 lei, pentru schimbarea formei de exercitare. (In cazul infiintarii Biroului de mediatori asociati sau a Societatii Civile Profesionale de mediatori, se plateste o singura data iar dovada platii se depune de fiecare mediator asociat)
 • Pentru schimbare din Birou de mediator în Birou de mediatori asociați, suplimentar, fiecare mediator asociat trebuie să depună Acord de asociere.
 • Pentru schimbare din Birou de mediator/Birou de mediatori asociați în Societate Civila Profesională de mediatori suplimentar, fiecare mediator asociat trebuie să depună Statutul și Contractul de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori (Draftul acestora este anexa la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere).

 

Taxa anuală profesională pe anul în curs se achită până la sfârșitul anului la casieria aflată la sediul Consiliului de Mediere sau prin ordin de plată în unul din conturile deschise la:

Banca BRD - Sucursala Calderon

Cont IBAN: RO62BRDE410SV96511634100

Banca: UniCredit Bank - Sucursala Carol

Cont IBAN: RO91BACX0000000325142000

Mai multe informatii cu privire la taxele percepute de Consiliul de Mediere gasiti aici.

Pentru a vă suspenda pentru o perioadă din exercitarea profesiei de mediator (nu se poate emite o decizie de suspendare retroactiv), va trebui să:

 • formulați o cerere adresată președintelui Consiliului de Mediere (scrisă, semnată, exemplar original) în acest sens, la care să atașați:
  • Act de identitate - copie certificată olograf “conform cu originalul” și semnată;
  • Hotărârea privind înființarea Biroului de mediator – copie certificată olograf “conform cu originalul” și semnată;
  • Legitimația de mediator – copie față-verso;
  • Dacă legitimația de mediator nu este vizată la zi, trebuie să faceți dovada faptului că aveți taxa anuală profesională achitată la zi.

Cerere adresată președintelui Consiliului de Mediere (scrisă, semnată, exemplar original) în acest sens, la care să atașați:

 • Decizie de suspendare - copie certificată olograf “conform cu originalul” și semnată;
 • Act de identitate - copie certificată olograf “conform cu originalul” și semnată;
 • Dovada achitării taxei de 800 lei.

Calitatea de mediator încetează prin renunțare făcută în scris de către mediator cu o cerere adresată președintelui Consiliului de Mediere (scrisă, semnată, exemplar original), la care sunt atașate următoarele documente:

 • Act de identitate - copie certificată olograf “conform cu originalul” și semnată;
 • Autorizație de mediator – original;
 • Legitimația de mediator – copie față-verso;
 • Arhiva biroului de mediator–original sau acolo unde nu este cazul, declarație pe propria răspundere că nu există arhiva birou de mediator;
 • Dovada achitării taxei anuale profesionale la zi.

Acte necesare:

 • Cerere de modificare – original;
 • Act adițional la actul de înființare cu noua denumire a biroului de mediator – se depune în două exemplare originale;
 • Dovada sediului biroului de mediator cu noua denumire a biroului de mediator – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Act de identitate - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Hotărârea de autorizare – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Legitimație de mediator vizata la zi (copie față verso certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată) și dovada taxelor plătite la zi, dacă legitimația nu este vizată la zi;
 • Dovada schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, etc.) - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);
 • Dovada achitării taxei de 20 lei pentru emiterea unei noi legitimatii.

Acte necesare:

 • Cerere de modificare privind adresa sediului profesional – original;
 • Act adițional la actul de înființare cu adresa noului sediu – se depune în două exemplare originale;
 • Dovada spațiului pentru noul sediu – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);
 • Act de identitate - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Hotărârea de autorizare – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Legitimație de mediator vizata la zi (copie față verso certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată) și dovada taxelor plătite la zi, dacă legitimația nu este vizată la zi;
 • Dovada achitării taxei de 100 lei pentru modificările aduse sediului profesional.

Acte necesare:

 • Cerere de modificare - original;
 • Act adițional la actul de înființare cu adresa noului sediu – se depune în două exemplare originale;
 • Dovada spațiului pentru noul sediu – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Act de identitate - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Hotărârea de autorizare – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);
 • Legitimație de mediator vizata la zi (copie față verso certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată) și dovada taxelor plătite la zi, dacă legitimația nu este vizată la zi;
 • Taxă de modificare a datelor din Tabloul Mediatorilor: 100 lei.

Acte necesare:

 • Cerere de modificare datele de contact – original;
 • Act de identitate - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);
 • Legitimație de mediator vizata la zi (copie față verso certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată) și dovada taxelor plătite la zi, dacă legitimația nu este vizată la zi.

Toate documentele aflate la dosarul personal sau documentele emise de Consiliul de Mediere pot fi solicitate pentru a fi emise în copie certificată olograf "conform cu originalul"

Acte necesare:

 • Cerere în acest sens, adresată președintelui Consiliului de Mediere (scrisă, semnată, exemplar original) specificând datele de identificare si actele a căror copie se solicita;
 • Act de identitate - copie certificată olograf “conform cu originalul” și semnată;
 • Dovada plații taxei în cuantum de 10 lei/pagină.

Acte necesare, care trebuie depuse de fiecare mediator care dorește schimbarea formei de exercitare:

 • Cerere de modificare formă de exercitare a profesiei – original;
 • Act adițional la actul de înființare cu noua denumire a biroului de mediator – se depune în două exemplare originale;
 • Dovada sediului biroului de mediator  pentru noua forma de exercitare a profesiei – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Act de identitate - copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Hotărârea de autorizare – copie certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată;
 • Legitimație de mediator vizata la zi (copie față verso certificată olograf ”conform cu originalul” și semnată) și dovada taxelor plătite la zi, dacă legitimația nu este vizată la zi;
 • Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A);
 • Dovada achitării taxei in cuantum de 100 lei, pentru schimbarea formei de exercitare (În cazul înființării Biroului de mediatori asociați sau a Societații Civile Profesionale de mediatori, se plătește o singură dată iar dovada plății se depune de fiecare mediator asociat);
 • Pentru schimbare din Birou de mediator în Birou de mediatori asociați, suplimentar, fiecare mediator asociat trebuie să depună Acord de asociere;
 • Pentru schimbare din Birou de mediator/Birou de mediatori asociați în Societate Civila Profesională de mediatori suplimentar, fiecare mediator asociat trebuie să depună Statutul și Contractul de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori (Draftul acestora este anexa la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere).

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.